ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

DOMO CARE ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η DOMO CARE, γνωρίζοντας πως οι εργαζόμενοι είναι η ραχοκοκαλιά αλλά και η εικόνα μιας εταιρείας, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού.

Βασικός άξονας της πολιτικής της DOMO CARE είναι η πρόσληψη εργαζομένων με δυναμική προσωπικότητα, υψηλή κατάρτιση γνωστικού αντικείμένου, με αντικειμενικές ικανότητες και εμπειρία, καθώς και διάθεση για γνώση με βάση την συνεχή βελτίωση τους. Αναγνωρίζοντας τη συμβολή των εργαζομένων στη συνολική επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης, η DOMO CARE επενδύει καθημερινά σε αυτούς, παρέχοντάς τους ερεθίσματα για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση στις τάσεις των διεθνών εξελίξεων του κλάδου αλλά και των απαιτήσεων στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των συνεργατών μας, στην μεθοδολογία και τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία, και στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη τους. Βασικός εταιρικός στόχος είναι η παροχή κινήτρων που θα αποφέρουν ικανοποίηση ηθική και υλική μέσα από την ίδια την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 250 εργαζομένους, από τους οποίους οι περισσότεροι απασχολούνται στον κλάδο των υπηρεσιών καθαρισμού. Για κάποιες από τις υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα του Facility Management, ενώ παράλληλα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνέργειες με έμπειρες και καταρτισμένες ομάδες συνεργατών από όλες τις προβλεπόμενες ειδικότητες. Το στελεχιακό προσωπικό τηςDOMOCARE, αποτελείται από έμπειρα στελέχη τόσο στο εμπορικό και στο οικονομικό τμήμα όσο και στο σύνολο του διοικητικού προσωπικού.

Έξω από τις συνήθεις εταιρικές δομές, η DOMO CARE υιοθετεί τη νοοτροπία της ομάδας και του ηθικού επιχειρείν. Προσβλέπει πρωτίστως στη δημιουργία σταθερού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας, με κυρίαρχα στοιχεία την αμφίδρομη επικοινωνία, την ανταλλαγή ιδεών και τη σύμπτωση επιμέρους στόχων και προσπαθειών με τους στρατηγικούς της σκοπούς. Κύρια επιδίωξη της DOMO CARE είναι η αφομοίωση από τους εργαζόμενους και συνεργάτες, της επιχειρηματικής της κουλτούρας, η οποία στηρίζεται σε τρεις θεμελιώδεις έννοιες: επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα.