ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Όλες οι εργασίες ελέγχου συντηρήσεως και των επισκευών που θα απαιτούνται, θα εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια του κατασκευαστή ή προμηθευτή των μηχανημάτων, καθώς και τις υποδείξεις και οδηγίες των υπαλλήλων του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας.

Η προληπτική συντήρηση θα διενεργείται δύο (2) φορές τον χρόνο, μία πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και μία πριν την έναρξη της θερινής περιόδου.

Βλάβες: Εάν κατά τη διάρκεια της συντήρησης υποπέσει στην αντίληψη του συντηρητή βλάβη ορισμένων κλιματιστικών μηχανημάτων, η DOMO CARE θα το αναφέρει και στη συνέχεια συντάσσει αναλυτική έγγραφη προσφορά για το κόστος αποκατάστασής (υλικών και εργασία).

Όταν το συνεργείο επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις σας θα εκδίδει σχετική βεβαίωση όπου θα καταγράφονται τα κλιματιστικά μηχανήματα που συντηρήθηκαν και τυχών παρατηρήσεις. Ο συντηρητής μετά την εκτέλεση της προληπτικής συντήρησης, παρέχει (με δήλωση Ν.1599/1986) εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους.

Η ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων αποτελεί αντικείμενο έρευνας και προβληματισμού για όλη την παγκόσμια κοινότητα. Αναφερόμαστε στις επιπτώσεις διαφόρων παραγόντων στην ανθρώπινη υγεία, οι οποίοι αφορούν συστατικά του αέρα που αναπνέουμε σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους.

Για την διασφάλιση της καλής ποιότητας του συστήματος κλιματισμού από πλευράς συνθηκών υγιεινής και άνεσης επιβάλλεται η συντήρηση του δικτύου αεραγωγών. Ο εσωτερικός μηχανικός καθαρισμός του δικτύου αεραγωγών προσαγωγής, ανακυκλοφορίας και εξαερισμού αποτελεί το πρώτο στάδιο της υγιεινής της κλιματιστικής εγκατάστασης.