ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

1. ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

Ο κύριος σκοπός του έργου της Απεντόμωσης αφορά στην καταπολέμηση κάθε είδους εντόμων, τα οποία είτε εισβάλλουν σε ένα χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, είτε ζουν και αναπαράγονται στο εσωτερικό κτιρίων σε διάφορες εστίες όπως δίκτυα αποχέτευσης, μηχανολογικό εξοπλισμό ή πρώτες ύλες και προϊόντα.

Τα σημαντικότερα έντομα Υγειονομικής σημασίας είναι οι κατσαρίδες (Periplaneta americana, Blattella germanica κ.λπ.), κοριοί, ψύλλοι, μύγες αλλά και έντομα αποθηκών όπως τα λεπιδόπτερα Ephestia sp., Plodia sp. και τα κολεόπτερα Stegobium sp., Tribolium sp. κ.α. που συχνά προσβάλλουν αποθηκευμένα προϊόντα.

H καταπολέμηση αφορά στις περισσότερες περιπτώσεις Έρποντα και βαδιστικά έντομα όπως τα διάφορα είδη κατσαρίδας, που συχνά απαντώνται στο εσωτερικό των κτιρίων, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων ελέγχου για την παρακολούθηση της παρουσίας εντόμων στο χώρο.

Η εφαρμογή της Απεντόμωσης πραγματοποιείται:

Ενδεικτικά, για την καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων πραγματοποιείται υπολειμματικός ψεκασμός με την χρήση αντλίας χαμηλής πίεσης σε όλους τους προαναφερθέντες χώρους εφαρμογής με ειδικά εντομοκτόνα σκευάσματα. Με τον υπολειμματικό ψεκασμό επιτυγχάνεται ομοιόμορφη διαβροχή της επιφάνειας ψεκασμού και η δημιουργία μιας λεπτής στρώσης εντομοκτόνου από την οποία έχουμε σταδιακή απελευθέρωση των μορίων της δραστικής ουσίας.

Ειδικότερα, σε συγκεκριμένους χώρους (όπως οι κουζίνες) για την προστασία από την μικρή γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica), προτείνεται η εφαρμογή ειδικού gel (γέλης) σε ειδικά επιλεγμένα σημεία τα οποία αποτελούν εστίες ανάπτυξης. Το gel τοποθετείται σε ελάχιστες δόσεις με ειδικό πιστόλι δολώσεως. Το συγκεκριμένο σκεύασμα, είναι εντελώς ακίνδυνο, άοσμο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην καταπολέμηση του εντόμου. Αυτή η μέθοδος αυτή απεντόμωσης είναι ιδανική για χώρους ευαίσθητους καθώς η εφαρμογή είναι εντοπισμένη και δεν απαιτείται ιδιαίτερη προετοιμασία των χώρων όπως εκκένωση ή κάλυψη αντικειμένων.

2. ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

Κύριος σκοπός του έργου της μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση με διάφορες μεθόδους κάθε είδους τρωκτικού που τυχόν θα εισβάλει στο χώρο σας, καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση πιθανής επανεμφάνισή του.

Η κύρια μέθοδος καταπολέμησης τρωκτικών στηρίζεται στον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου και στην τοποθέτηση δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης, δημιουργώντας τρεις ζώνες προστασίας, (εξωτερικά στην περίφραξη, στην περίμετρο των κτιρίων και εσωτερικά).

Ο προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου πραγματοποιείται πάντα από έμπειρο Γεωπόνο της DOMO CARE, εξειδικευμένο σε θέματα Μυοκτονιών, μετά από επιθεώρηση των χώρων εφαρμογής, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση εκ μέρους του πελάτη.

Σε κάθε εφαρμογή πραγματοποιείται από τον τεχνικό της εταιρίας μας αναδόλωση των σταθμών, έλεγχος της κατάστασης αυτών καθώς και τήρηση της θέσης τους.

Να σημειώσουμε πως στο εσωτερικό εγκαταστάσεων, σε χώρους παραγωγής και αποθήκευσης, ή συσκευασίας τροφίμων, απαγορεύεται η χρήση μυοκτόνων σκευασμάτων, όπως ρητά ορίζεται από τις αρχές του συστήματος ΑΙΒ και τις διατάξεις του ΕΦΕΤ.

Έτσι, στους χώρους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων επιτρέπεται μόνον η τοποθέτηση μηχανικών παγίδων σύλληψης (τύπου Multicatch), οι οποίες φέρουν ειδικό μηχανισμό παγίδευσης των τρωκτικών ή η χρήση δολωματικών σταθμών με μη τοξικό δόλωμα (detex) για την ανίχνευση παρουσίας τρωκτικών.

Οι παγίδες σύλληψης (Μulticatch) φέρουν κολλητική επιφάνεια στο εσωτερικό τους και διάφανο καπάκι για τον εύκολο εντοπισμό του συλληφθέντος τρωκτικού και την άμεση απομάκρυνσή του. Επιπλέον, κάθε παγίδα σύλληψης στις οπές εισόδου του τρωκτικού φέρει ειδικό μηχανισμό παγίδευσης ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα εξόδου του από αυτή. Οι παγίδες σύλληψης τύπου Multicatch διατίθενται σε γαλβανιζέ και πλαστικές για χώρους με μεγάλη υγρασία.

Σε κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας πραγματοποιείται έλεγχος της παγίδας σύλληψης και αντικατάσταση της κολλητικής επιφάνειας με νέα ανεξάρτητα από την εύρεση συλληφθέντων τρωκτικών ή όχι, καθώς η κολλητική ικανότητα της επιφάνειας μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Επίσης, καταρτίζεται πίνακας στατιστικών στοιχείων σε σταθμούς ελέγχου.

Σε εμφανές σημείο πάνω από κάθε σημείο ελέγχου δολωματικού σταθμού ή παγίδα σύλληψης, αναρτάται πλαστικοποιημένη καρτέλα, η οποία φέρει τα αρχικά της Ζώνης Προστασίας και τον αύξοντα αριθμό της θέσης δόλωσης, που χαρακτηρίζουν το σημείο δόλωσης. Όλα τα σημεία ελέγχου αποτυπώνονται σε σχέδιο κάτοψης του χώρου το οποίο παραδίδεται στον πελάτη.

Μυοκτονίες εφαρμόζονται σε:

Μετά τις πρώτες αναδολώσεις ακολουθούν οι κάτωθι ενέργειες:

α) προσδιορισμός – αξιολόγηση δικτύου δολωματικών σταθμών (αριθμός, κατανομή, κρίσιμα σημεία)

β) καταμέτρηση της κατανάλωσης του μυοκτόνου σκευάσματος

γ) επιτόπια παρατήρηση

δ) έλεγχος των κρίσιμων σημείων ελέγχου

Μετά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και εφόσον κριθεί απαραίτητη τη λήψη κάποιων διορθωτικών ενεργειών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων, προχωράμε στην εφαρμογή τους.

Οι ενέργειες αυτές μπορεί να είναι ενδεικτικά αλλαγή της θέσης των δολωματικών σταθμών, συμπλήρωση του αριθμού των δολωματικών σταθμών, αντικατάσταση σπασμένων δολωματικών σταθμών ή δολωματικών σταθμών που λείπουν.