ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

DOMO CARE ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ποιότητας αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της εταιρείας και αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται με γνώμονα τις παρακάτω 4 αρχές:

Η Διοίκηση, ο Υπεύθυνος Ποιότητας και το σύνολο του προσωπικού της DOMO CARE, δεσμεύονται για την αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων που προσφέρει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ικανοποίηση των πελατών της και η βελτίωση της οργανωτικής της δομής.