ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ | FACILITY MANAGEMENT ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - DOMO CARE

Η παρακολούθηση των διαδικασιών και η αναφορά των αποτελεσμάτων όπως αυτά προκύπτουν στην  διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου, αποτελούν σημαντικά εργαλεία των επιτυχημένων Συνεργασιών. Διευκολύνουν τη σωστή λήψη αποφάσεων για τις Διορθωτικές Ενέργειες με εργαλεία που προκύπτουν από Δείκτες μέτρησης KPI’s, με βάση τις αποκλίσεις από τους στόχους και την αντικειμενικότερη δυνατή εκτίμηση Κινδύνων – Ευκαιριών και την έγκαιρη αναπροσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων Δράσης.

Η DOMO CARE, πιστεύει πολύ στην τήρηση αρχείων και στοιχείων που δίνουν την αντικειμενική δυνατότητα στις διοικήσεις να φθάνουν σε ακριβή συμπεράσματα και διευκολύνουν με αυτόν τον τρόπο την λήψη αποφάσεων με ελαχιστοποιημένο ρίσκο. Πάνω σε αυτό ττο μοντέλο οι συνεργάτες της εταιρείας μας εργάζονται καθημερινώς παρέχοντας δυνατότητες ελέγχου του έργου, άμεσης αξιολόγησης της κατάστασης, και αξιολόγηση σεναρίων που θα δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση σε πραγματικό χρόνο. 

Κάθε έργο της DOMO CARE, διαχειρίζεται από τον αντίστοιχο Key Account Manager.